Cùng là câu xin lỗi nhưng "I'm sorry"và "I apologize" có nét nghĩa khác nhau và được sử dụng trong các tình huống riêng biệt.  Apologize là sự thừa nhận sai trái một cách chính thức, trang trọng, có thể chân...

Khám phá mới